Antika

Za kolébku antiky se označuje oblast Středomoří. Jde o časový úsek ohraničený vznikem řecké civilizace až rozpadem římské říše, vyvolaným stěhováním národů.

Starověký Řím byla civilizace založena pravděpodobně v 8. století př. n. l., jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství. Římské území bylo obýváno různými národy s rozličnými jazyky, náboženstvím a kulturou.

Konec antiky se označuje také jako počátek středověku.

V našich vystoupeních lze vidět Caesara, senátory, římské legionáře, pomocné sbory jako protivníky různých barbarských kmenů. Jednak při rozpínání impéria, tak i při jeho úpadku a následném nájezdu barbarů. Pro pobavení lidu jsou barbaři proti sobě postaveni v aréně. Někdy se však stane, že se barbaři vzbouří…

V ukázkách samozřejmě neschází GLADIÁTORSKÉ ZÁPASY na ŽIVOT a na SMRT.